Gå til innholdet

Hva oppnår vi?

Gjennom våre investeringer ønsker vi å bidra til sosial vekst og fremgang. Samtidig er det viktig for oss at institusjonene vi investerer i er lønnsomme. Her ser du mer om våre resultater.

INVESTERINGER

Kartet viser hvor NMI-fondene har foretatt direkte investeringer i mikrofinansinstitusjoner.

I tillegg har våre to opprinnelige fond, Global Fund og Frontier Fund,  foretatt investeringer i noen utvalgte fond, som i sin tur har investert i mikrofinansinstitusjoner. Investeringene via andre fond er ikke vist i kartet, men er beskrevet under teksten til Global Fund og Frontier Fund.
 • Global Fund

  NMI Global Fund investerer primært i andre mikrofinansfond, samt i veletablerte mikrofinansinstitusjoner.
 • Frontier Fund

  NMI Frontier Fund investerer primært i voksende mikrofinansinstitusjoner, både direkte og gjennom mikrofinansfond.
 • Fund III

  NMI Fund III investerer i mikrofinansinstitusjoner som viser evnen til å vokse finansielt, og som samtidig oppnår sosiale mål.
 • Scroll left Scroll right
  • Developing World Markets Income Fund (DWMF) er et SICAV-fond etablert i Luxembourg. DWMF tilbyr hovedsakelig lån til etablerte og voksende mikrofinansinstitusjoner som finansierer mikro-, små og mellomstore bedrifter. Slik kan DWMF hjelpe bedriftene til videre vekst og entreprenørskap. DWMF kan også investere i andre finansielle tjenester som er relatert til mikrofinans, som mikro-forsikring og mikro-huslån for fattige. 
  • Mikrofinansfondet India Financial Inclusion Fund (IFIF) investerer egenkapital i raskt voksende små til mellomstore mikrofinansinstitusjoner i det indiske markedet. IFIF investerer også i andre institusjoner som tilbyr relevante finansielle tjenester for de fattige. IFIFs målsetning om tredobbel bunnlinje bygger på økt tilgang til finansielle tjenester, økt tilgang til kapital samt økt sosialt initiativ. Fondet deltar aktivt i sine porteføljeinvesteringer. 
  • Microfinance Growth Fund (MIGROF) er en ny lånefasilitet som tilbyr mellomlang og langsiktig lånefinansiering for mikrofinansinstitusjoner i Latin Amerika og Karibia. MIGROF investerer i seniorlån til etablerte mikrofinansinstitusjoner og forventer å kunne dekke 4,5 millioner av regionens fattige. Det forventes at ca. 55 % av låntagerne er kvinner. Utlånene til mikrofinansinstitusjonene foretas i både lokal valuta og USD. 
  • Ideen om å etablere et investeringsfond som kan støtte opp under mikro-, små og mellomstore virksomheter i Afrika, sør for Sahara, ble skapt på G8-møtet i Heiligendamm i 2007 under navnet Regional MSME Invest Fund for Sub-Saharan Africa (REGMIFA). Med støtte av den tyske ministeren for økonomisk utvikling og samarbeid (BMZ), har KfW tatt initiativ til å føre prosessen videre. Dette i nært samarbeid med en gruppe på ytterligere 10 statlige utviklingsorganer for finansielle institusjoner.
  • RIF II investerer utelukkende i mikrofinansinstitusjoner som har en høy andel av virksomheten sin i rurale områder. Fondet har en globalt balansert portefølje, med investeringer i Afrika, Asia og Latin Amerika. Incofin er porteføljeforvalter for fondet, som har hovedsete i Antwerpen og avdelingskontorer i Colombia, India, Kambodsja og Kenya.
  • ShoreCap II er et mikrofinans investeringsfond som gir egenkapital for regulerte og etablerte mikrofinansinstitusjoner og småbedriftsbanker i Afrika og Asia. Teknisk assistanse er tilgjengelig for ShoreCap II porteføljeselskapene gjennom en teknisk assistanse fasilitet administrert av Capital Plus Exchange. ShoreCap II forvaltes av Equator Capital Partners LLC.
  • Triodos Microfinance Fund (TMF) er et delvis tidsbestemt gjensidig fond etablert i Luxembourg. TMF har som mål å gi et bærekraftig og aktivt bidrag til reduksjon av fattigdom. Dette gjør de ved å gi økt tilgang til finansielle tjenester for familier med lav inntekt, gjennom investeringer i mikrofinansinstitusjoner. Fondet har som målsetning å stimulere til lokalt entreprenørskap i mindre utviklede land, og å støtte kvinner økonomisk og sosialt.
  • Bank Andara er en fullverdig bank med fokus på å kombinere en sosial og en finansiell bunnlinje. Siden oppstarten i 2009 har bankens mål vært å fungere som en førsteklasses, banebrytende finansiell partner i det indonesiske mikrofinansmarkedet. Bankens hovedfokus er innovasjon og god tilgjengelighet i markeder som mangler tilgang til finansielle tjenester. Bank Andara er betraktet som en strategisk bankpartner i den indonesiske mikrofinanssektoren. Hovedvekt ligger på utlån og tjenester til mikrofinansinstitusjoner.
  • I 1995 ble PRASAC Microfinance Institution startet som et EU-finansiert prosjekt for å støtte videreutviklingsprogrammer innenfor seks provinser i Kambodsja. I 2007 ble PRASAC en lisensiert mikrofinansinstitusjon. Selskapet tilbyr både gruppelån (ca. 10 % av utlånsporteføljen) og individuelle utlån (ca. 90 % av utlånsporteføljen). I tillegg tilbyr PRASAC lån til små og mellomstore bedrifter. Selskapets filialnettverk og servicekontorer dekker alle landets 24 provinser.
  • Mikrofinansinstitusjonen Sathapana er lisensiert til å motta innskudd. Selskapet fokuserer på utlån til små og mellomstore bedrifter, innskudds- og spareprodukter samt entreprenørskapende finansiering. Sathapana er den tredje største mikrofinansinstitusjonen i Kambodsja, og en av landets ledende mikrofinansinstitusjoner som støtter opp under kvinnelig entreprenørskap. Selskapet ble etablert i 1995 og lisensiert i 2003.
  • Women’s World Banking Capital Partners, LP er et microfinansfond etablert av Women’s World Banking. Fondet gjør hovedsakelig egenkapitalinvesteringer til mikrofinansinstitusjoner som er medlem av Women’s World Banking nettverket i utviklingsland over hele verden.
 • Scroll left Scroll right
  •  Mikrofinansfondet FEFISOL ble grunnlagt av Solidarité International pour le Développement et l'Investissement (SIDI), Etimos og Alterfin. Felles for de tre institusjonene er at de alle har en omfangsrik investeringsbakgrunn. FEFISOL administreres av porteføljeforvalter SIDI, som igjen engasjerer Etimos og Alterfin til å bidra med investeringstjenester.
  • Goodwell West Africa er et forretningsutivklingsselskap for mikrofinanssektoren. Selskapet investerer i nigerianske og ghanesiske mikrofinansorganisasjoner i en tidlig fase, ut fra sosiale og kommersielt bærekraftige forutsetninger. Selskapet tilbyr langsiktig egenkapital og aktiv støtte til voksende og etablerte mikrofinansinstitusjoner. Goodwell West Africas mål er å motivere og øke vekst samt å skape verdier gjennom sosiale målsetninger. 
  • Grooming Centre ble etablert i november 2006. Organisasjonen har som formål å tilby finansielle tjenester for den fattige, men økonomisk aktive delen av befolkningen i de sørlige og sentrale delstatene av Nigeria. 
  • Mikrofinansselskapet MicroCred Senegal holder til i Senegal i Vest Afrika. Virksomheten ble startet i 2007, og tilbyr finansielle tjenester til en mengde kunder som tradisjonelt sett er utelukket fra den formelle finansielle sektoren. Gjennom tradisjonelle utlåns- og spareprodukter har MicroCred Senegal et todelt mål: Å forbedre levestandarden for sine kunder og deres husholdning samt å være en pådriver for økonomisk utvikling i Senegal. Selskapet tilbyr produkter innen mikrolån, SME-lån, innskudd og spareprodukter samt mikroforsikring og betalingstjenester.
  • Progression Eastern African Microfinance Equity Fund (Progression) er et mikrofinansfond Vehicle grunnlagt av personer med lang erfaring i mikrofinans sektoren i Øst-Afrika. Selskapet tar sikte på å oppnå verdistigning og en positiv sosial avkastning primært ved å gi egenkapital til mikrofinansinstitusjoner og mikrofinans relaterte bedrifter i Øst-Afrika.
  • Mikrofinansinstitusjonen Soro Yiriwaso er organisert som ikke-statlig-organisasjon (NGO) i den sørlige delen av Mali. Soro, som ble etablert i 2001, er et resultat av mikrofinansaktivteter gjort gjennom den internasjonale veldedighetsorganisasjonen Save the Children. Selskapet har mer enn 60 000 kunder, hvorav mer enn 95 % er kvinner.
  • Uganda Finance Trust (UFT) er en regulert mikrofinansinstitusjon som tilbyr utlån, sparing og betalingstjenester gjennom et tilnærmet landsdekkende filialnett i Uganda. Den ledende mikrofinansaktøren er en av tre institusjoner som kan å ta innskudd. UFT er regulert av sentralbanken i Uganda. 
  • Belstar Investment and Finance Pvt. Ltd. er knyttet til Hand-in-Hand, en stor og veletablert NGO-organisasjon som arbeider for å redusere fattigdom gjennom å etablere virksomheter og arbeidsplasser. Finansinstitusjonen Belstar tilbyr lån til familier med lav inntekt, som ikke har tilgang til slike tjenester gjennom de kommersielle bankene. Belstar arbeider gjennom selvhjelpsgrupper, og har ansvaret for å overta eksisterende selvhjelpsgrupper fra mikrofinansvirksomheten til Hand-in-Hand.
  • Mikrofinansinstitusjonen Fusion Microfinance opererer i fire stater nord i India: Delhi, Uttar Pradesh, Uttarakhand og Madhya Pradesh. Kundegruppen består av mer enn 60 000 kvinner.
  • LOLC Micro Credit Ltd. (LOMC) er en mikrofinansinstitusjon som opererer på Sri Lanka. Selskapet ble skilt ut som et eget selskap fra Lanka ORIX Leasing Company (LOLC) i 2008 og hadde da drevet med mikrofinansaktivteter siden 2003 ved siden av sine leasing aktiviteter.
  • Mikrofinansinstitusjonen Utkarsh Micro Finance Private Limited fokuserer på å betjene store underbetjente markeder i de nordlige statene av India. Uttar Pradesh, hvor Utkarsh har sin base, har den høyeste kredittetterspørselen av alle de indiske statene, med et estimert kredittbehov på mer enn 500 milliarder rupi (INR). Dette er en brøkdel av det mikrofinansinstitusjoner i dag kan tilby. Stater som Uttar Pradesh, Bihar og Madhya Pradesh, får dekket mindre enn 6 % av sitt behov.
 • Scroll left Scroll right
  • Mikrofinansinstitusjonen Kenya Women Finance Trust Microfinance Bank (KWFT) fikk i mars 2010 lisens til å kunne ta imot innskudd. Det gjorde at selskapet kunne tilby varierte produkter innenfor innskudds- og spareprodukter. KWFTs nåværende mandat er å støtte kenyanske familier økonomisk, spesielt gjennom å gjøre kvinnelige entreprenører i stand til utnytte sitt økonomiske potensial. Gjennom mikroprodukter, solenergi, utdannelse, sanitærforhold etc. kan de forbedre sin daglige livssituasjon. Siden en sped begynnelse i 1982 har KWFT opplevd en enorm vekst. I løpet av 30 år har selskapet nådd ut til 600 000 kunder over hele Kenya.
  • RGVN (North East) Microfinance Limited er en mikrofinansinstitusjon som fokuserer utelukkende på statene nordøst i India. Selskapet ble etablert i 2010, men har røtter tilbake til 1990, da som Credit & Savings-program for RGVN. Selskapet har hatt en god vekst, og virksomheten dekker fem delstater, og har en kundebase på mer enn 190 000 kunder.
  • I 1990 etablerte nåværende leder, H.P. Singh, den lisensierte mikrofinansinstitusjonen Satin Creditcare Nettwork Ltd. (SATIN). Selskapets formål er å tilby butikkeiere og handelspersoner i Dehli lavterskelprodukter for utlån og sparing. I 2008 foretok selskapet et strategisk skifte til også å inkludere utlån etter gruppelånsmetoden. Selskapet har hatt en god vekst, og har i dag mer enn 1,3 millioner kunder. 
  • P.T. Bina Artha Ventura er en indonesisk mikrofinansinstitusjon. Bina Artha tilbyr gruppelån til kvinner med lav inntekt, som har liten eller ingen tilgang til formell finansiell sektor. I 2014 utvidet selskapet låneproduktene sine til også å inkludere individuelle lån. Bina Artha betjener kundene sine gjennom et filialnettverk på øst-, vest- og sentrale Java. 
  • Pride Tanzania er en av de største mikrofinansinstitusjonene i Tanzania. Selskapet ble etablert i 1994 gjennom støtte fra NORAD, men har siden 2001 finansiert seg selv gjennom overskudd og lånefinansiering. Pride har et landsomfattende filialnett og fokuserer på gruppelån til privatpersoner og individuelle lån til mindre enkeltmannsbedrifter. Pride er organisert som en frivillig organisasjon ( NGO) men konkrete planer å bli en lisensiert bank slik at de kan ta innskudd fra kundene.

Sosial utvikling

Når vi velger ut hvor vi skal investere, er det viktig å vurdere hvor vi kan bidra best til sosial utvikling. Vi legger også vekt på å måle og vurdere den sosiale avkastningen på alle våre investeringer, etter at de er gjort.

lesmer

FINANsiell avkastning

Vi er opptatt av å oppnå en tilfredsstillende finansiell avkastning på våre investeringer, på toppen av den sosiale avkastningen. Finansiell avkastning er nødvendig for at mikrofinansinstitusjonene vi har investert i skal kunne vokse og utvikle virksomheten, og for at vi selv skal kunne vokse med dem.

lesmer
Nordic Microfinance Initiative AS

Postadresse:
Postboks 1925, Vika, 0125 Oslo

Besøksadresse:
Rosenkrantz' gate 22, 7 etg, 0160 Oslo

Telefon: +47 22 36 22 40
Fax: +47 22 42 89 01
E-post: info@nmimicro.no
Webdesign og webutvikling: InCreo